(English below)

Eleni mae ysgolion uwchradd Cymru yn cael tocyn llyfr gwerth £7 i bob disgybl 11-16 oed er mwyn iddynt ei gyfnewid am lyfr o’u dewis nhw.

Rydyn ni yn Cant a mil yn hapus iawn i dderbyn y talebau ac i helpu ysgolion mewn unrhyw ffordd i hwyluso'r broses. Er enghraifft rydym yn:

  • Cynnal stondinau llyfrau mewn ysgolion;
  • Creu taflenni electronig yn dangos detholiadau o lyfrau posib; 
  • Darparu dewisiadau ar ein gwefan 
  • Ac wrth gwrs rydym bob amser yn hapus iawn i groesawu ymweliadau â'n siop yng Nghaerdydd. 

Cysylltwch â ni er mwyn trafod eich anghenion chi, byddwn yn falch iawn clywed oddi wrthoch. 

Ebost:  jo@cantamil.com

Ffôn:  02920 212474

--------------------------------------

This year secondary schools throughout Wales are receiving book tokens worth £7 for every pupil aged 11-16 so that they can choose a book of their choice. 

Here at Cant a mil we are delighted to accept the vouchers and to help schools in any way. For example we:

  • Hold bookstalls in schools;
  • Create electronic fliers showing selections of possible books; 
  • Provide book choices on our website;
  • And of course we are always delighted to welcome visits to our shop in Cardiff. 

Contact us to discuss your requirements, we will be very glad to hear from you.

Email:  jo@cantamil.com

Tel:  02920 212474

Caru Darllen Ysgolion - Schools Love Reading

Didoli gan / Sort by:
Didoli / Filter