{"id":2230240018528,"title":"Gormod o Win a storïau eraill","handle":"gormod-o-win-a-storiau-eraill-2","description":"\u003cp\u003e\u003c!-- [if gte mso 9]\u003e\u003cxml\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cofficedocumentsettings\u003e\n\u003cbr\u003e\u003callowpng\u003e\u003c\/allowpng\u003e\n\u003cbr\u003e\u003c\/officedocumentsettings\u003e\n\u003cbr\u003e\u003c\/xml\u003e\u003c![endif]--\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c!-- [if gte mso 9]\u003e\u003cxml\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cworddocument\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cview\u003eNormal\u003c\/view\u003e\n\u003cbr\u003e\u003czoom\u003e0\u003c\/zoom\u003e\n\u003cbr\u003e\u003ctrackmoves\u003e\u003c\/trackmoves\u003e\n\u003cbr\u003e\u003ctrackformatting\u003e\u003c\/trackformatting\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cpunctuationkerning\u003e\u003c\/punctuationkerning\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cvalidateagainstschemas\u003e\u003c\/validateagainstschemas\u003e\n\u003cbr\u003e\u003csaveifxmlinvalid\u003efalse\u003c\/saveifxmlinvalid\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cignoremixedcontent\u003efalse\u003c\/ignoremixedcontent\u003e\n\u003cbr\u003e\u003calwaysshowplaceholdertext\u003efalse\u003c\/alwaysshowplaceholdertext\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cdonotpromoteqf\u003e\u003c\/donotpromoteqf\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clidthemeother\u003eEN-GB\u003c\/lidthemeother\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clidthemeasian\u003eX-NONE\u003c\/lidthemeasian\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clidthemecomplexscript\u003eX-NONE\u003c\/lidthemecomplexscript\u003e\n\u003cbr\u003e\u003ccompatibility\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cbreakwrappedtables\u003e\u003c\/breakwrappedtables\u003e\n\u003cbr\u003e\u003csnaptogridincell\u003e\u003c\/snaptogridincell\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cwraptextwithpunct\u003e\u003c\/wraptextwithpunct\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cuseasianbreakrules\u003e\u003c\/useasianbreakrules\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cdontgrowautofit\u003e\u003c\/dontgrowautofit\u003e\n\u003cbr\u003e\u003csplitpgbreakandparamark\u003e\u003c\/splitpgbreakandparamark\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cenableopentypekerning\u003e\u003c\/enableopentypekerning\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cdontflipmirrorindents\u003e\u003c\/dontflipmirrorindents\u003e\n\u003cbr\u003e\u003coverridetablestylehps\u003e\u003c\/overridetablestylehps\u003e\n\u003cbr\u003e\u003c\/compatibility\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cmathpr\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cmathfont m:val=\"Cambria Math\"\u003e\u003c\/mathfont\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cbrkbin m:val=\"before\"\u003e\u003c\/brkbin\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cbrkbinsub m:val=\"--\"\u003e\u003c\/brkbinsub\u003e\n\u003cbr\u003e\u003csmallfrac m:val=\"off\"\u003e\u003c\/smallfrac\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cdispdef\u003e\u003c\/dispdef\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clmargin m:val=\"0\"\u003e\u003c\/lmargin\u003e\n\u003cbr\u003e\u003crmargin m:val=\"0\"\u003e\u003c\/rmargin\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cdefjc m:val=\"centerGroup\"\u003e\u003c\/defjc\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cwrapindent m:val=\"1440\"\u003e\u003c\/wrapindent\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cintlim m:val=\"subSup\"\u003e\u003c\/intlim\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cnarylim m:val=\"undOvr\"\u003e\u003c\/narylim\u003e\n\u003cbr\u003e\u003c\/mathpr\u003e\u003c\/worddocument\u003e\n\u003cbr\u003e\u003c\/xml\u003e\u003c![endif]--\u003e\u003c!-- [if gte mso 9]\u003e\u003cxml\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clatentstyles deflockedstate=\"false\" defunhidewhenused=\"true\" defsemihidden=\"true\" defqformat=\"false\" defpriority=\"99\" latentstylecount=\"267\"\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"0\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" qformat=\"true\" name=\"Normal\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" qformat=\"true\" name=\"heading 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" qformat=\"true\" name=\"heading 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" qformat=\"true\" name=\"heading 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" qformat=\"true\" name=\"heading 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" qformat=\"true\" name=\"heading 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" qformat=\"true\" name=\"heading 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" qformat=\"true\" name=\"heading 7\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" qformat=\"true\" name=\"heading 8\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" qformat=\"true\" name=\"heading 9\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 7\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 8\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 9\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"35\" qformat=\"true\" name=\"caption\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"10\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" qformat=\"true\" name=\"Title\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"1\" name=\"Default Paragraph Font\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"11\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" qformat=\"true\" name=\"Subtitle\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"22\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" qformat=\"true\" name=\"Strong\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"20\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" qformat=\"true\" name=\"Emphasis\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"59\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Table Grid\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Placeholder Text\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"1\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" qformat=\"true\" name=\"No Spacing\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"60\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light Shading\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"61\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light List\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"62\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light Grid\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"63\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Shading 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"64\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Shading 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"65\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium List 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"66\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium List 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"67\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"68\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"69\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"70\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Dark List\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"71\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful Shading\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"72\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful List\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"73\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful Grid\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"60\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light Shading Accent 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"61\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light List Accent 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"62\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light Grid Accent 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"63\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Shading 1 Accent 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"64\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Shading 2 Accent 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"65\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium List 1 Accent 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Revision\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"34\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" qformat=\"true\" name=\"List Paragraph\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"29\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" qformat=\"true\" name=\"Quote\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"30\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" qformat=\"true\" name=\"Intense Quote\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"66\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium List 2 Accent 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"67\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 1 Accent 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"68\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 2 Accent 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"69\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 3 Accent 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"70\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Dark List Accent 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"71\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful Shading Accent 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"72\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful List Accent 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"73\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful Grid Accent 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"60\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light Shading Accent 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"61\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light List Accent 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"62\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light Grid Accent 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"63\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Shading 1 Accent 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"64\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Shading 2 Accent 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"65\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium List 1 Accent 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"66\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium List 2 Accent 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"67\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 1 Accent 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"68\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 2 Accent 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"69\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 3 Accent 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"70\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Dark List Accent 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"71\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful Shading Accent 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"72\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful List Accent 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"73\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful Grid Accent 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"60\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light Shading Accent 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"61\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light List Accent 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"62\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light Grid Accent 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"63\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Shading 1 Accent 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"64\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Shading 2 Accent 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"65\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium List 1 Accent 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"66\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium List 2 Accent 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"67\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 1 Accent 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"68\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 2 Accent 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"69\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 3 Accent 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"70\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Dark List Accent 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"71\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful Shading Accent 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"72\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful List Accent 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"73\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful Grid Accent 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"60\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light Shading Accent 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"61\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light List Accent 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"62\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light Grid Accent 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"63\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Shading 1 Accent 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"64\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Shading 2 Accent 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"65\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium List 1 Accent 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"66\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium List 2 Accent 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"67\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 1 Accent 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"68\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 2 Accent 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"69\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 3 Accent 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"70\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Dark List Accent 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"71\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful Shading Accent 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"72\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful List Accent 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"73\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful Grid Accent 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"60\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light Shading Accent 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"61\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light List Accent 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"62\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light Grid Accent 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"63\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Shading 1 Accent 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"64\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Shading 2 Accent 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"65\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium List 1 Accent 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"66\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium List 2 Accent 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"67\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 1 Accent 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"68\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 2 Accent 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"69\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 3 Accent 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"70\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Dark List Accent 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"71\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful Shading Accent 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"72\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful List Accent 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"73\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful Grid Accent 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"60\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light Shading Accent 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"61\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light List Accent 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"62\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light Grid Accent 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"63\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Shading 1 Accent 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"64\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Shading 2 Accent 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"65\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium List 1 Accent 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"66\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium List 2 Accent 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"67\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 1 Accent 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"68\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 2 Accent 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"69\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 3 Accent 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"70\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Dark List Accent 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"71\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful Shading Accent 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"72\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful List Accent 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"73\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful Grid Accent 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"19\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" qformat=\"true\" name=\"Subtle Emphasis\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"21\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" qformat=\"true\" name=\"Intense Emphasis\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"31\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" qformat=\"true\" name=\"Subtle Reference\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"32\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" qformat=\"true\" name=\"Intense Reference\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"33\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" qformat=\"true\" name=\"Book Title\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"37\" name=\"Bibliography\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" qformat=\"true\" name=\"TOC Heading\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003c\/latentstyles\u003e\n\u003cbr\u003e\u003c\/xml\u003e\u003c![endif]--\u003e\u003c!-- [if gte mso 10]\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstyle\u003e\n\u003cbr \/\u003e \/* Style Definitions *\/\n\u003cbr \/\u003etable.MsoNormalTable\n\u003cbr \/\u003e{mso-style-name:\"Table Normal\";\n\u003cbr \/\u003emso-tstyle-rowband-size:0;\n\u003cbr \/\u003emso-tstyle-colband-size:0;\n\u003cbr \/\u003emso-style-noshow:yes;\n\u003cbr \/\u003emso-style-priority:99;\n\u003cbr \/\u003emso-style-parent:\"\";\n\u003cbr \/\u003emso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;\n\u003cbr \/\u003emso-para-margin-top:0cm;\n\u003cbr \/\u003emso-para-margin-right:0cm;\n\u003cbr \/\u003emso-para-margin-bottom:10.0pt;\n\u003cbr \/\u003emso-para-margin-left:0cm;\n\u003cbr \/\u003eline-height:115%;\n\u003cbr \/\u003emso-pagination:widow-orphan;\n\u003cbr \/\u003efont-size:11.0pt;\n\u003cbr \/\u003efont-family:\"Calibri\",\"sans-serif\";\n\u003cbr \/\u003emso-ascii-font-family:Calibri;\n\u003cbr \/\u003emso-ascii-theme-font:minor-latin;\n\u003cbr \/\u003emso-hansi-font-family:Calibri;\n\u003cbr \/\u003emso-hansi-theme-font:minor-latin;\n\u003cbr \/\u003emso-fareast-language:EN-US;}\n\u003cbr \/\u003e\u003c\/style\u003e\u003c\/p\u003e\u003c![endif]--\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"MsoNormal\"\u003e\u003cspan style=\"mso-ansi-language: EN-GB;\"\u003e8 stori fer i ddysgwyr gyd g\u003c\/span\u003eeirfa i helpu ar ddiwedd bob stori.\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"MsoNormal\"\u003e\u003cspan style=\"mso-ansi-language: EN-GB;\"\u003e--\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cem\u003e8 short stories for Welsh learners with v\u003c\/em\u003e\u003cem\u003eocabulary help at the end of each story.\u003c\/em\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003cp class=\"MsoNormal\"\u003eLefel: Sylfaen ac ymlaen \u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"MsoNormal\"\u003e\u003cspan style=\"mso-ansi-language: EN-GB;\"\u003eAwdur: Bob Eynon\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"MsoNormal\"\u003e\u003cspan style=\"mso-ansi-language: EN-GB;\"\u003eCyhoeddwr: Dref Wen\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"MsoNormal\"\u003e\u003cspan style=\"mso-ansi-language: EN-GB;\"\u003eDyddiad: 2003\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","published_at":"2019-07-18T13:48:09+01:00","created_at":"2019-07-18T12:55:04+01:00","vendor":"Cant a Mil","type":"Book","tags":["Bob Eynon","books","Cymraeg","darllen","dysgu cymraeg","dysgwyr","geirfa","learning welsh","Llyfrau","Llyfrau Cymraeg","short stories","storiau byrion","straeon byrion","Welsh","Welsh books","welsh learners"],"price":399,"price_min":399,"price_max":399,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":19879410729056,"title":"Default Title","option1":"Default Title","option2":null,"option3":null,"sku":"","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":true,"name":"Gormod o Win a storïau eraill","public_title":null,"options":["Default Title"],"price":399,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":"shopify","barcode":"9781855965775","requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[],"quantity_rule":{"min":1,"max":null,"increment":1}}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0109\/1115\/4272\/products\/IMG_1584_2e78a5f7-2479-460f-a98a-6a82e49f7373.jpg?v=1626969410"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0109\/1115\/4272\/products\/IMG_1584_2e78a5f7-2479-460f-a98a-6a82e49f7373.jpg?v=1626969410","options":["Title"],"media":[{"alt":null,"id":22170487619734,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":500,"width":500,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0109\/1115\/4272\/products\/IMG_1584_2e78a5f7-2479-460f-a98a-6a82e49f7373.jpg?v=1626969410"},"aspect_ratio":1.0,"height":500,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0109\/1115\/4272\/products\/IMG_1584_2e78a5f7-2479-460f-a98a-6a82e49f7373.jpg?v=1626969410","width":500}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003e\u003c!-- [if gte mso 9]\u003e\u003cxml\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cofficedocumentsettings\u003e\n\u003cbr\u003e\u003callowpng\u003e\u003c\/allowpng\u003e\n\u003cbr\u003e\u003c\/officedocumentsettings\u003e\n\u003cbr\u003e\u003c\/xml\u003e\u003c![endif]--\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c!-- [if gte mso 9]\u003e\u003cxml\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cworddocument\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cview\u003eNormal\u003c\/view\u003e\n\u003cbr\u003e\u003czoom\u003e0\u003c\/zoom\u003e\n\u003cbr\u003e\u003ctrackmoves\u003e\u003c\/trackmoves\u003e\n\u003cbr\u003e\u003ctrackformatting\u003e\u003c\/trackformatting\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cpunctuationkerning\u003e\u003c\/punctuationkerning\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cvalidateagainstschemas\u003e\u003c\/validateagainstschemas\u003e\n\u003cbr\u003e\u003csaveifxmlinvalid\u003efalse\u003c\/saveifxmlinvalid\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cignoremixedcontent\u003efalse\u003c\/ignoremixedcontent\u003e\n\u003cbr\u003e\u003calwaysshowplaceholdertext\u003efalse\u003c\/alwaysshowplaceholdertext\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cdonotpromoteqf\u003e\u003c\/donotpromoteqf\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clidthemeother\u003eEN-GB\u003c\/lidthemeother\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clidthemeasian\u003eX-NONE\u003c\/lidthemeasian\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clidthemecomplexscript\u003eX-NONE\u003c\/lidthemecomplexscript\u003e\n\u003cbr\u003e\u003ccompatibility\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cbreakwrappedtables\u003e\u003c\/breakwrappedtables\u003e\n\u003cbr\u003e\u003csnaptogridincell\u003e\u003c\/snaptogridincell\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cwraptextwithpunct\u003e\u003c\/wraptextwithpunct\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cuseasianbreakrules\u003e\u003c\/useasianbreakrules\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cdontgrowautofit\u003e\u003c\/dontgrowautofit\u003e\n\u003cbr\u003e\u003csplitpgbreakandparamark\u003e\u003c\/splitpgbreakandparamark\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cenableopentypekerning\u003e\u003c\/enableopentypekerning\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cdontflipmirrorindents\u003e\u003c\/dontflipmirrorindents\u003e\n\u003cbr\u003e\u003coverridetablestylehps\u003e\u003c\/overridetablestylehps\u003e\n\u003cbr\u003e\u003c\/compatibility\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cmathpr\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cmathfont m:val=\"Cambria Math\"\u003e\u003c\/mathfont\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cbrkbin m:val=\"before\"\u003e\u003c\/brkbin\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cbrkbinsub m:val=\"--\"\u003e\u003c\/brkbinsub\u003e\n\u003cbr\u003e\u003csmallfrac m:val=\"off\"\u003e\u003c\/smallfrac\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cdispdef\u003e\u003c\/dispdef\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clmargin m:val=\"0\"\u003e\u003c\/lmargin\u003e\n\u003cbr\u003e\u003crmargin m:val=\"0\"\u003e\u003c\/rmargin\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cdefjc m:val=\"centerGroup\"\u003e\u003c\/defjc\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cwrapindent m:val=\"1440\"\u003e\u003c\/wrapindent\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cintlim m:val=\"subSup\"\u003e\u003c\/intlim\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cnarylim m:val=\"undOvr\"\u003e\u003c\/narylim\u003e\n\u003cbr\u003e\u003c\/mathpr\u003e\u003c\/worddocument\u003e\n\u003cbr\u003e\u003c\/xml\u003e\u003c![endif]--\u003e\u003c!-- [if gte mso 9]\u003e\u003cxml\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clatentstyles deflockedstate=\"false\" defunhidewhenused=\"true\" defsemihidden=\"true\" defqformat=\"false\" defpriority=\"99\" latentstylecount=\"267\"\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"0\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" qformat=\"true\" name=\"Normal\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" qformat=\"true\" name=\"heading 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" qformat=\"true\" name=\"heading 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" qformat=\"true\" name=\"heading 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" qformat=\"true\" name=\"heading 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" qformat=\"true\" name=\"heading 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" qformat=\"true\" name=\"heading 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" qformat=\"true\" name=\"heading 7\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" qformat=\"true\" name=\"heading 8\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" qformat=\"true\" name=\"heading 9\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 7\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 8\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 9\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"35\" qformat=\"true\" name=\"caption\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"10\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" qformat=\"true\" name=\"Title\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"1\" name=\"Default Paragraph Font\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"11\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" qformat=\"true\" name=\"Subtitle\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"22\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" qformat=\"true\" name=\"Strong\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"20\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" qformat=\"true\" name=\"Emphasis\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"59\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Table Grid\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Placeholder Text\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"1\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" qformat=\"true\" name=\"No Spacing\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"60\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light Shading\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"61\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light List\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"62\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light Grid\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"63\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Shading 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"64\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Shading 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"65\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium List 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"66\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium List 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"67\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"68\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"69\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"70\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Dark List\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"71\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful Shading\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"72\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful List\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"73\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful Grid\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"60\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light Shading Accent 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"61\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light List Accent 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"62\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light Grid Accent 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"63\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Shading 1 Accent 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"64\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Shading 2 Accent 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"65\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium List 1 Accent 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Revision\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"34\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" qformat=\"true\" name=\"List Paragraph\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"29\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" qformat=\"true\" name=\"Quote\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"30\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" qformat=\"true\" name=\"Intense Quote\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"66\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium List 2 Accent 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"67\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 1 Accent 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"68\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 2 Accent 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"69\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 3 Accent 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"70\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Dark List Accent 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"71\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful Shading Accent 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"72\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful List Accent 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"73\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful Grid Accent 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"60\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light Shading Accent 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"61\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light List Accent 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"62\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light Grid Accent 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"63\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Shading 1 Accent 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"64\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Shading 2 Accent 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"65\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium List 1 Accent 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"66\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium List 2 Accent 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"67\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 1 Accent 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"68\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 2 Accent 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"69\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 3 Accent 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"70\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Dark List Accent 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"71\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful Shading Accent 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"72\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful List Accent 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"73\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful Grid Accent 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"60\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light Shading Accent 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"61\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light List Accent 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"62\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light Grid Accent 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"63\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Shading 1 Accent 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"64\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Shading 2 Accent 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"65\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium List 1 Accent 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"66\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium List 2 Accent 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"67\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 1 Accent 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"68\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 2 Accent 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"69\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 3 Accent 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"70\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Dark List Accent 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"71\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful Shading Accent 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"72\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful List Accent 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"73\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful Grid Accent 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"60\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light Shading Accent 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"61\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light List Accent 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"62\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light Grid Accent 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"63\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Shading 1 Accent 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"64\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Shading 2 Accent 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"65\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium List 1 Accent 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"66\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium List 2 Accent 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"67\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 1 Accent 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"68\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 2 Accent 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"69\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 3 Accent 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"70\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Dark List Accent 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"71\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful Shading Accent 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"72\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful List Accent 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"73\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful Grid Accent 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"60\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light Shading Accent 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"61\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light List Accent 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"62\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light Grid Accent 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"63\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Shading 1 Accent 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"64\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Shading 2 Accent 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"65\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium List 1 Accent 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"66\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium List 2 Accent 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"67\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 1 Accent 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"68\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 2 Accent 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"69\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 3 Accent 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"70\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Dark List Accent 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"71\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful Shading Accent 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"72\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful List Accent 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"73\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful Grid Accent 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"60\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light Shading Accent 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"61\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light List Accent 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"62\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Light Grid Accent 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"63\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Shading 1 Accent 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"64\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Shading 2 Accent 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"65\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium List 1 Accent 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"66\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium List 2 Accent 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"67\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 1 Accent 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"68\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 2 Accent 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"69\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Medium Grid 3 Accent 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"70\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Dark List Accent 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"71\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful Shading Accent 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"72\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful List Accent 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"73\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Colorful Grid Accent 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"19\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" qformat=\"true\" name=\"Subtle Emphasis\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"21\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" qformat=\"true\" name=\"Intense Emphasis\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"31\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" qformat=\"true\" name=\"Subtle Reference\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"32\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" qformat=\"true\" name=\"Intense Reference\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"33\" semihidden=\"false\" unhidewhenused=\"false\" qformat=\"true\" name=\"Book Title\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"37\" name=\"Bibliography\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" qformat=\"true\" name=\"TOC Heading\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e\u003c\/latentstyles\u003e\n\u003cbr\u003e\u003c\/xml\u003e\u003c![endif]--\u003e\u003c!-- [if gte mso 10]\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstyle\u003e\n\u003cbr \/\u003e \/* Style Definitions *\/\n\u003cbr \/\u003etable.MsoNormalTable\n\u003cbr \/\u003e{mso-style-name:\"Table Normal\";\n\u003cbr \/\u003emso-tstyle-rowband-size:0;\n\u003cbr \/\u003emso-tstyle-colband-size:0;\n\u003cbr \/\u003emso-style-noshow:yes;\n\u003cbr \/\u003emso-style-priority:99;\n\u003cbr \/\u003emso-style-parent:\"\";\n\u003cbr \/\u003emso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;\n\u003cbr \/\u003emso-para-margin-top:0cm;\n\u003cbr \/\u003emso-para-margin-right:0cm;\n\u003cbr \/\u003emso-para-margin-bottom:10.0pt;\n\u003cbr \/\u003emso-para-margin-left:0cm;\n\u003cbr \/\u003eline-height:115%;\n\u003cbr \/\u003emso-pagination:widow-orphan;\n\u003cbr \/\u003efont-size:11.0pt;\n\u003cbr \/\u003efont-family:\"Calibri\",\"sans-serif\";\n\u003cbr \/\u003emso-ascii-font-family:Calibri;\n\u003cbr \/\u003emso-ascii-theme-font:minor-latin;\n\u003cbr \/\u003emso-hansi-font-family:Calibri;\n\u003cbr \/\u003emso-hansi-theme-font:minor-latin;\n\u003cbr \/\u003emso-fareast-language:EN-US;}\n\u003cbr \/\u003e\u003c\/style\u003e\u003c\/p\u003e\u003c![endif]--\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"MsoNormal\"\u003e\u003cspan style=\"mso-ansi-language: EN-GB;\"\u003e8 stori fer i ddysgwyr gyd g\u003c\/span\u003eeirfa i helpu ar ddiwedd bob stori.\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"MsoNormal\"\u003e\u003cspan style=\"mso-ansi-language: EN-GB;\"\u003e--\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cem\u003e8 short stories for Welsh learners with v\u003c\/em\u003e\u003cem\u003eocabulary help at the end of each story.\u003c\/em\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003cp class=\"MsoNormal\"\u003eLefel: Sylfaen ac ymlaen \u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"MsoNormal\"\u003e\u003cspan style=\"mso-ansi-language: EN-GB;\"\u003eAwdur: Bob Eynon\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"MsoNormal\"\u003e\u003cspan style=\"mso-ansi-language: EN-GB;\"\u003eCyhoeddwr: Dref Wen\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"MsoNormal\"\u003e\u003cspan style=\"mso-ansi-language: EN-GB;\"\u003eDyddiad: 2003\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e"}

Gormod o Win a storïau eraill

Disgrifiad Eitem / Product Description

8 stori fer i ddysgwyr gyd geirfa i helpu ar ddiwedd bob stori.

--

8 short stories for Welsh learners with vocabulary help at the end of each story.


Lefel: Sylfaen ac ymlaen 

Awdur: Bob Eynon

Cyhoeddwr: Dref Wen

Dyddiad: 2003

£3.99
Nifer uchaf ar gael wedi'i gyrraedd. / Maximum quantity available reached.

Related products