{"id":2230214787168,"title":"1 oed buwch fach gota","handle":"carden-buwch-fach-gota-ben-blwydd-1-oed","description":"\u003cp\u003eCarden ben-blwydd 1 oed gyda llun buwch fach gota.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e150 x 150 mm\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eWedi'i lapio mewn seloffen gydag amlen binc.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eYn wag tu mewn. \u003c\/p\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003cp\u003e\u003c!-- [if gte mso 9]\u003e\u003cxml\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cofficedocumentsettings\u003e\n\u003cbr\u003e \u003callowpng\u003e\u003c\/allowpng\u003e\n\u003cbr\u003e \u003c\/officedocumentsettings\u003e\n\u003cbr\u003e\u003c\/xml\u003e\u003c![endif]--\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003cp\u003e\u003c!-- [if gte mso 9]\u003e\u003cxml\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cworddocument\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cview\u003eNormal\u003c\/view\u003e\n\u003cbr\u003e \u003czoom\u003e0\u003c\/zoom\u003e\n\u003cbr\u003e \u003ctrackmoves\u003e\u003c\/trackmoves\u003e\n\u003cbr\u003e \u003ctrackformatting\u003e\u003c\/trackformatting\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cpunctuationkerning\u003e\u003c\/punctuationkerning\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cvalidateagainstschemas\u003e\u003c\/validateagainstschemas\u003e\n\u003cbr\u003e \u003csaveifxmlinvalid\u003efalse\u003c\/saveifxmlinvalid\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cignoremixedcontent\u003efalse\u003c\/ignoremixedcontent\u003e\n\u003cbr\u003e \u003calwaysshowplaceholdertext\u003efalse\u003c\/alwaysshowplaceholdertext\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cdonotpromoteqf\u003e\u003c\/donotpromoteqf\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clidthemeother\u003eCY\u003c\/lidthemeother\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clidthemeasian\u003eX-NONE\u003c\/lidthemeasian\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clidthemecomplexscript\u003eX-NONE\u003c\/lidthemecomplexscript\u003e\n\u003cbr\u003e \u003ccompatibility\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cbreakwrappedtables\u003e\u003c\/breakwrappedtables\u003e\n\u003cbr\u003e \u003csnaptogridincell\u003e\u003c\/snaptogridincell\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cwraptextwithpunct\u003e\u003c\/wraptextwithpunct\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cuseasianbreakrules\u003e\u003c\/useasianbreakrules\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cdontgrowautofit\u003e\u003c\/dontgrowautofit\u003e\n\u003cbr\u003e \u003csplitpgbreakandparamark\u003e\u003c\/splitpgbreakandparamark\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cenableopentypekerning\u003e\u003c\/enableopentypekerning\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cdontflipmirrorindents\u003e\u003c\/dontflipmirrorindents\u003e\n\u003cbr\u003e \u003coverridetablestylehps\u003e\u003c\/overridetablestylehps\u003e\n\u003cbr\u003e \u003c\/compatibility\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cmathpr\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cmathfont m:val=\"Cambria Math\"\u003e\u003c\/mathfont\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cbrkbin m:val=\"before\"\u003e\u003c\/brkbin\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cbrkbinsub m:val=\"--\"\u003e\u003c\/brkbinsub\u003e\n\u003cbr\u003e \u003csmallfrac m:val=\"off\"\u003e\u003c\/smallfrac\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cdispdef\u003e\u003c\/dispdef\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clmargin m:val=\"0\"\u003e\u003c\/lmargin\u003e\n\u003cbr\u003e \u003crmargin m:val=\"0\"\u003e\u003c\/rmargin\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cdefjc m:val=\"centerGroup\"\u003e\u003c\/defjc\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cwrapindent m:val=\"1440\"\u003e\u003c\/wrapindent\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cintlim m:val=\"subSup\"\u003e\u003c\/intlim\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cnarylim m:val=\"undOvr\"\u003e\u003c\/narylim\u003e\n\u003cbr\u003e \u003c\/mathpr\u003e\u003c\/worddocument\u003e\n\u003cbr\u003e\u003c\/xml\u003e\u003c![endif]--\u003e\u003c!-- [if gte mso 9]\u003e\u003cxml\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clatentstyles deflockedstate=\"false\" defunhidewhenused=\"true\"\u003e\u003c\/latentstyles\u003e DefSemiHidden=\"true\" DefQFormat=\"false\" DefPriority=\"99\"\n\u003cbr\u003e LatentStyleCount=\"267\"\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"0\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Normal\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" qformat=\"true\" name=\"heading 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" qformat=\"true\" name=\"heading 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" qformat=\"true\" name=\"heading 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" qformat=\"true\" name=\"heading 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" qformat=\"true\" name=\"heading 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" qformat=\"true\" name=\"heading 7\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" qformat=\"true\" name=\"heading 8\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" qformat=\"true\" name=\"heading 9\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 7\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 8\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 9\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"35\" qformat=\"true\" name=\"caption\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"10\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Title\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"1\" name=\"Default Paragraph Font\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"11\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtitle\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"22\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Strong\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"20\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Emphasis\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"59\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Table Grid\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Placeholder Text\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"1\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"No Spacing\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"60\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"61\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"62\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"63\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"64\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"65\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"66\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"67\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"68\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"69\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"70\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"71\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"72\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"73\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"60\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"61\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"62\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"63\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"64\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"65\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Revision\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"34\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"List Paragraph\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"29\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Quote\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"30\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Quote\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"66\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"67\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"68\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"69\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"70\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"71\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"72\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"73\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"60\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"61\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"62\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"63\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"64\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"65\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"66\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"67\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"68\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"69\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"70\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"71\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"72\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"73\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"60\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 3\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"61\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 3\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"62\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 3\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"63\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 3\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"64\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 3\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"65\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 3\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"66\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 3\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"67\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 3\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"68\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 3\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"69\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 3\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"70\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 3\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"71\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 3\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"72\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 3\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"73\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 3\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"60\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 4\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"61\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 4\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"62\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 4\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"63\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 4\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"64\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 4\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"65\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 4\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"66\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 4\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"67\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 4\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"68\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 4\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"69\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 4\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"70\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 4\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"71\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 4\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"72\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 4\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"73\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 4\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"60\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 5\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"61\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 5\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"62\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 5\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"63\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 5\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"64\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 5\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"65\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 5\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"66\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 5\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"67\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 5\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"68\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 5\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"69\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 5\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"70\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 5\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"71\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 5\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"72\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 5\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"73\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 5\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"60\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 6\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"61\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 6\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"62\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 6\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"63\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 6\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"64\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 6\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"65\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 6\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"66\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 6\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"67\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 6\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"68\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 6\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"69\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 6\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"70\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 6\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"71\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 6\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"72\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 6\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"73\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 6\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"19\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtle Emphasis\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"21\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Emphasis\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"31\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtle Reference\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"32\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Reference\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"33\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Book Title\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"37\" name=\"Bibliography\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" qformat=\"true\" name=\"TOC Heading\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \n\u003cbr\u003e\u003c\/xml\u003e\u003c![endif]--\u003e\u003c!-- [if gte mso 10]\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cstyle\u003e\n\u003cbr \/\u003e \/* Style Definitions *\/\n\u003cbr \/\u003e table.MsoNormalTable\n\u003cbr \/\u003e\t{mso-style-name:\"Table Normal\";\n\u003cbr \/\u003e\tmso-tstyle-rowband-size:0;\n\u003cbr \/\u003e\tmso-tstyle-colband-size:0;\n\u003cbr \/\u003e\tmso-style-noshow:yes;\n\u003cbr \/\u003e\tmso-style-priority:99;\n\u003cbr \/\u003e\tmso-style-parent:\"\";\n\u003cbr \/\u003e\tmso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;\n\u003cbr \/\u003e\tmso-para-margin-top:0cm;\n\u003cbr \/\u003e\tmso-para-margin-right:0cm;\n\u003cbr \/\u003e\tmso-para-margin-bottom:10.0pt;\n\u003cbr \/\u003e\tmso-para-margin-left:0cm;\n\u003cbr \/\u003e\tline-height:115%;\n\u003cbr \/\u003e\tmso-pagination:widow-orphan;\n\u003cbr \/\u003e\tfont-size:11.0pt;\n\u003cbr \/\u003e\tfont-family:\"Calibri\",\"sans-serif\";\n\u003cbr \/\u003e\tmso-ascii-font-family:Calibri;\n\u003cbr \/\u003e\tmso-ascii-theme-font:minor-latin;\n\u003cbr \/\u003e\tmso-hansi-font-family:Calibri;\n\u003cbr \/\u003e\tmso-hansi-theme-font:minor-latin;\n\u003cbr \/\u003e\tmso-fareast-language:EN-US;}\n\u003cbr \/\u003e\u003c\/style\u003e\n\u003cbr\u003e\u003c![endif]--\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e","published_at":"2019-10-30T11:25:14+00:00","created_at":"2019-07-18T12:49:16+01:00","vendor":"Cant a Mil","type":"CARD","tags":["Penblwydd 1","Penblwydd 1-10"],"price":275,"price_min":275,"price_max":275,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":19879352205408,"title":"Default Title","option1":"Default Title","option2":null,"option3":null,"sku":"","requires_shipping":true,"taxable":false,"featured_image":null,"available":true,"name":"1 oed buwch fach gota","public_title":null,"options":["Default Title"],"price":275,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":null,"barcode":""}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0109\/1115\/4272\/products\/IMG_1784.jpg?v=1563451895"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0109\/1115\/4272\/products\/IMG_1784.jpg?v=1563451895","options":["Title"],"media":[{"alt":"1 oed buwch fach gota","id":2034740985952,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":500,"width":500,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0109\/1115\/4272\/products\/IMG_1784.jpg?v=1569289378"},"aspect_ratio":1.0,"height":500,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0109\/1115\/4272\/products\/IMG_1784.jpg?v=1569289378","width":500}],"content":"\u003cp\u003eCarden ben-blwydd 1 oed gyda llun buwch fach gota.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e150 x 150 mm\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eWedi'i lapio mewn seloffen gydag amlen binc.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eYn wag tu mewn. \u003c\/p\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003cp\u003e\u003c!-- [if gte mso 9]\u003e\u003cxml\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cofficedocumentsettings\u003e\n\u003cbr\u003e \u003callowpng\u003e\u003c\/allowpng\u003e\n\u003cbr\u003e \u003c\/officedocumentsettings\u003e\n\u003cbr\u003e\u003c\/xml\u003e\u003c![endif]--\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003cp\u003e\u003c!-- [if gte mso 9]\u003e\u003cxml\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cworddocument\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cview\u003eNormal\u003c\/view\u003e\n\u003cbr\u003e \u003czoom\u003e0\u003c\/zoom\u003e\n\u003cbr\u003e \u003ctrackmoves\u003e\u003c\/trackmoves\u003e\n\u003cbr\u003e \u003ctrackformatting\u003e\u003c\/trackformatting\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cpunctuationkerning\u003e\u003c\/punctuationkerning\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cvalidateagainstschemas\u003e\u003c\/validateagainstschemas\u003e\n\u003cbr\u003e \u003csaveifxmlinvalid\u003efalse\u003c\/saveifxmlinvalid\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cignoremixedcontent\u003efalse\u003c\/ignoremixedcontent\u003e\n\u003cbr\u003e \u003calwaysshowplaceholdertext\u003efalse\u003c\/alwaysshowplaceholdertext\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cdonotpromoteqf\u003e\u003c\/donotpromoteqf\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clidthemeother\u003eCY\u003c\/lidthemeother\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clidthemeasian\u003eX-NONE\u003c\/lidthemeasian\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clidthemecomplexscript\u003eX-NONE\u003c\/lidthemecomplexscript\u003e\n\u003cbr\u003e \u003ccompatibility\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cbreakwrappedtables\u003e\u003c\/breakwrappedtables\u003e\n\u003cbr\u003e \u003csnaptogridincell\u003e\u003c\/snaptogridincell\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cwraptextwithpunct\u003e\u003c\/wraptextwithpunct\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cuseasianbreakrules\u003e\u003c\/useasianbreakrules\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cdontgrowautofit\u003e\u003c\/dontgrowautofit\u003e\n\u003cbr\u003e \u003csplitpgbreakandparamark\u003e\u003c\/splitpgbreakandparamark\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cenableopentypekerning\u003e\u003c\/enableopentypekerning\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cdontflipmirrorindents\u003e\u003c\/dontflipmirrorindents\u003e\n\u003cbr\u003e \u003coverridetablestylehps\u003e\u003c\/overridetablestylehps\u003e\n\u003cbr\u003e \u003c\/compatibility\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cmathpr\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cmathfont m:val=\"Cambria Math\"\u003e\u003c\/mathfont\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cbrkbin m:val=\"before\"\u003e\u003c\/brkbin\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cbrkbinsub m:val=\"--\"\u003e\u003c\/brkbinsub\u003e\n\u003cbr\u003e \u003csmallfrac m:val=\"off\"\u003e\u003c\/smallfrac\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cdispdef\u003e\u003c\/dispdef\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clmargin m:val=\"0\"\u003e\u003c\/lmargin\u003e\n\u003cbr\u003e \u003crmargin m:val=\"0\"\u003e\u003c\/rmargin\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cdefjc m:val=\"centerGroup\"\u003e\u003c\/defjc\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cwrapindent m:val=\"1440\"\u003e\u003c\/wrapindent\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cintlim m:val=\"subSup\"\u003e\u003c\/intlim\u003e\n\u003cbr\u003e \u003cnarylim m:val=\"undOvr\"\u003e\u003c\/narylim\u003e\n\u003cbr\u003e \u003c\/mathpr\u003e\u003c\/worddocument\u003e\n\u003cbr\u003e\u003c\/xml\u003e\u003c![endif]--\u003e\u003c!-- [if gte mso 9]\u003e\u003cxml\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clatentstyles deflockedstate=\"false\" defunhidewhenused=\"true\"\u003e\u003c\/latentstyles\u003e DefSemiHidden=\"true\" DefQFormat=\"false\" DefPriority=\"99\"\n\u003cbr\u003e LatentStyleCount=\"267\"\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"0\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Normal\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" qformat=\"true\" name=\"heading 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" qformat=\"true\" name=\"heading 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" qformat=\"true\" name=\"heading 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" qformat=\"true\" name=\"heading 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" qformat=\"true\" name=\"heading 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" qformat=\"true\" name=\"heading 7\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" qformat=\"true\" name=\"heading 8\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"9\" qformat=\"true\" name=\"heading 9\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 1\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 2\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 3\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 4\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 5\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 6\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 7\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 8\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" name=\"toc 9\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"35\" qformat=\"true\" name=\"caption\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"10\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Title\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"1\" name=\"Default Paragraph Font\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"11\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtitle\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"22\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Strong\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"20\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Emphasis\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"59\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Table Grid\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Placeholder Text\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"1\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"No Spacing\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"60\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"61\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"62\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"63\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"64\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"65\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"66\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"67\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"68\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"69\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"70\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"71\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"72\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"73\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"60\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"61\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"62\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"63\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"64\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"65\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" unhidewhenused=\"false\" name=\"Revision\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"34\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"List Paragraph\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"29\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Quote\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"30\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Quote\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"66\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"67\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"68\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"69\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"70\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"71\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"72\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"73\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 1\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"60\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"61\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"62\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"63\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"64\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"65\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"66\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"67\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"68\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"69\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"70\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"71\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"72\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"73\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 2\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"60\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 3\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"61\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 3\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"62\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 3\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"63\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 3\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"64\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 3\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"65\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 3\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"66\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 3\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"67\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 3\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"68\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 3\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"69\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 3\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"70\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 3\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"71\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 3\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"72\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 3\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"73\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 3\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"60\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 4\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"61\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 4\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"62\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 4\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"63\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 4\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"64\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 4\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"65\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 4\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"66\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 4\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"67\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 4\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"68\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 4\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"69\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 4\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"70\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 4\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"71\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 4\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"72\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 4\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"73\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 4\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"60\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 5\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"61\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 5\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"62\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 5\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"63\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 5\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"64\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 5\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"65\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 5\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"66\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 5\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"67\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 5\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"68\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 5\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"69\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 5\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"70\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 5\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"71\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 5\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"72\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 5\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"73\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 5\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"60\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 6\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"61\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 6\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"62\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 6\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"63\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 6\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"64\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 6\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"65\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 6\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"66\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 6\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"67\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 6\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"68\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 6\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"69\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 6\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"70\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 6\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"71\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 6\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"72\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 6\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"73\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 6\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"19\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtle Emphasis\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"21\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Emphasis\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"31\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtle Reference\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"32\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Reference\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"33\" semihidden=\"false\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Book Title\"\/\u0026gt;\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"37\" name=\"Bibliography\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \u003clsdexception locked=\"false\" priority=\"39\" qformat=\"true\" name=\"TOC Heading\"\u003e\u003c\/lsdexception\u003e\n\u003cbr\u003e \n\u003cbr\u003e\u003c\/xml\u003e\u003c![endif]--\u003e\u003c!-- [if gte mso 10]\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cstyle\u003e\n\u003cbr \/\u003e \/* Style Definitions *\/\n\u003cbr \/\u003e table.MsoNormalTable\n\u003cbr \/\u003e\t{mso-style-name:\"Table Normal\";\n\u003cbr \/\u003e\tmso-tstyle-rowband-size:0;\n\u003cbr \/\u003e\tmso-tstyle-colband-size:0;\n\u003cbr \/\u003e\tmso-style-noshow:yes;\n\u003cbr \/\u003e\tmso-style-priority:99;\n\u003cbr \/\u003e\tmso-style-parent:\"\";\n\u003cbr \/\u003e\tmso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;\n\u003cbr \/\u003e\tmso-para-margin-top:0cm;\n\u003cbr \/\u003e\tmso-para-margin-right:0cm;\n\u003cbr \/\u003e\tmso-para-margin-bottom:10.0pt;\n\u003cbr \/\u003e\tmso-para-margin-left:0cm;\n\u003cbr \/\u003e\tline-height:115%;\n\u003cbr \/\u003e\tmso-pagination:widow-orphan;\n\u003cbr \/\u003e\tfont-size:11.0pt;\n\u003cbr \/\u003e\tfont-family:\"Calibri\",\"sans-serif\";\n\u003cbr \/\u003e\tmso-ascii-font-family:Calibri;\n\u003cbr \/\u003e\tmso-ascii-theme-font:minor-latin;\n\u003cbr \/\u003e\tmso-hansi-font-family:Calibri;\n\u003cbr \/\u003e\tmso-hansi-theme-font:minor-latin;\n\u003cbr \/\u003e\tmso-fareast-language:EN-US;}\n\u003cbr \/\u003e\u003c\/style\u003e\n\u003cbr\u003e\u003c![endif]--\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e"}

1 oed buwch fach gota

Disgrifiad Eitem / Product Description

Carden ben-blwydd 1 oed gyda llun buwch fach gota.

150 x 150 mm

Wedi'i lapio mewn seloffen gydag amlen binc.

Yn wag tu mewn. 
 

£2.75
Nifer uchaf ar gael wedi'i gyrraedd. / Maximum quantity available reached.

Related products