Un tro amser maith yn ôl...

RSS
Un tro amser maith yn ôl...

Nid dim ond llyfrau newydd sy’n mynd â fy mryd, rwy’n dwlu ar hen lyfrau hefyd, a dyna sydd dan sylw gyda fi’r mis hwn. 

 

Rhai o fy ffefrynnau i

Mae ceisio meddwl am hoff lyfrau go iawn fy mhlentyndod braidd yn anodd, achos roeddwn i wrth fy modd â’r holl lyfrau dwi’n eu cofio, heblaw am un.  Balwnia yw’r un yna, ac roedd hwnnw’n codi ofn arna i.  Des i o hyd i gopi yn y swyddfa pan ddechreuais i fy swydd ac fe ges i fy synnu wrth i mi deimlo’r un ofn ag oeddwn i’n gwneud pan o’n i’n fach wrth fflicio drwyddo.  Rhoddais i’r llyfr nôl ar y silff  allan o fy ngolwg yn gyflym iawn! 

Ond yn ôl at y llyfrau neis.  Mae llawer iawn o’r llyfrau oedd gyda ni pan o’n i’n fach yn dal i fod gyda ni, a bob nawr ac yn y man rwy’n hoffi darllen ambell un eto.  Y rhai dwi wedi troi atyn nhw’n fwyaf diweddar yw Pws Pwdin, Ifan Bifan ac Alffi a Lili Mei.

 

Pws Pwdin: Un Diwrnod y Llyfr flynyddoedd mawr yn ôl es i i’r ysgol fel Pws Pwdin ac roeddwn i ar ben fy nigon.  Ces Pws Pwdin a Ci Cortyn yn anrheg pen-blwydd llynedd 😊

Ifan Bifan: Bachgen bach direidus o Sweden sy’n gwisgo tei yn ei barti pen-blwydd, beth sy’ ‘na i beidio mwynhau? 

Alffi a Lili Mei: neu fel ro’n i’n hoffi clywed yn lle, Jonni ac Ilid (fy mrawd a fi).  Doedden ni ddim yn edrych yn rhy annhebyg i gymeriadau Shirley Hughes bryd hynny.  Mae’r llyfrau yma’n glasuron yn ein tŷ ni.

 

Clasuron

Sôn am glasuron, gadewch i fi ddangos y TRYSORAU yma des i o hyd iddyn nhw mewn siopau elusen. 

Yn addasiadau o glasuron Saesneg, cyhoeddwyd y llyfrau yn yr 80au.  Roeddwn i’n teimlo fel petawn i wedi darganfod trysor pan ffeindiais i nhw.  Mae chwech o lyfrau yn y gyfres, tybed fydda i'n ddigon lwcus i ddod o hyd i'r gweddill yn rhywle rhyw ddydd? 

 

T Llew Jones addasodd Ynys y Trysor a Rownd y Byd mewn 80 Diwrnod a Nora Isaac wnaeth Anturiaethau Tom Sawyer, ac am addasiadau! Mae’r Gymraeg ynddyn nhw mor gyfoethog, graenus a safonol - tra gwahanol i lyfrau modern, ond mwy am hynny mewn eiliad. 

 

Un peth bach arall (Rhybudd:  Mae’r pwt nesa braidd yn gîci)

Ydych chi wedi sylwi sut mae’r iaith a’r testun mewn llyfrau i blant wedi newid dros y blynyddoedd?  Na?  Gadewch i fi roi ychydig o esiamplau i chi. 

 

Testun mewn llyfrau

Roedd LLAWER mwy o destun yn arfer bod mewn llyfrau i blant bach na sydd nawr.  Cyn i unrhyw un ddechrau hollti blew OES, mae yna eithriadau, ond siarad yn gyffredinol ydw i fan hyn.

Iaith mewn llyfrau

Yn un peth, roedd yr iaith a ddefnyddiwyd mewn llyfrau i blant yn llawer mwy safonol a ffurfiol yn y gorffennol.  Ond wedi dweud hynny mae pob iaith yn newid ac addasu dros amser.  I unrhyw un sydd â diddordeb yn y math yna o beth, baswn i’n dweud bod astudio’r iaith mewn llyfrau i blant yn ffordd dda iawn o fesur newid

 

I orffen ar nodyn llai gîci, dyma dudalen o lyfr Bwrw Glaw o Gyfres Mabon a gyhoeddwyd gan Gomer yn y  1980au.  Mae’n codi gwên BOB TRO...allwch chi ddyfalu pam?

 

 

 

Previous Post Next Post

  • Alex Mills