Llyfrau'r Flwyddyn Newydd.

RSS
Llyfrau'r Flwyddyn Newydd.

Croeso i fy mlog!  Ilid ydw i, merch Jo, perchennog Cant a Mil. 

Rydw i wrth fy modd â llyfrau plant, yn enwedig rhai Cymraeg.  Ym mis Medi cwblheais fy MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd lle astudiais i lenyddiaeth plant gyda Dr Siwan Rosser ac ym mis Hydref dechreuais i weithio ym myd llyfrau plant.  Alla i ddim rhoi un rheswm pam fy mod i mor hoff o lyfrau plant gan fod cymaint o bethau gwych amdanyn nhw. 

Yn fy mlog rwy’n mynd i ysgrifennu am y llyfrau plant rwy’n eu darllen bob mis - llyfrau newydd a llyfrau llai newydd.  Yn ogystal â hyn mae’n ddigon posib y bydd bonus content bob hyn a hyn, felly cadwch lygad ar agor!

 

Dyma ni ar ddechrau blwyddyn newydd sbon.  Cyn edrych ymlaen at 2020, rwy’n mynd i edrych nôl ar 2019.  Roedd hi’n flwyddyn brysur iawn i fi – gorffen fy MA, dechrau swydd newydd sbon ac wrth gwrs helpu yn Cant a Mil, yn y siop a gyda stondinau.

 

Doedd dim prinder o lyfrau gwych llynedd, nac yn y blynyddoedd cynt, ond gyda fy holl brysurdeb lwyddais i ddim darllen cymaint o lyfrau ag roeddwn i eisiau gwneud, felly diolch byth am wyliau’r Nadolig.  Roedd Siôn Corn yn hael iawn gyda'r llyfrau, chwarae teg iddo fe, ac fe brynais i ragor gydag arian Nadolig. 

Dim ond y llyfrau plant ces i yw’r rhain!  Ydw, dwi’n lwcus iawn 😊

 

Dyma bwt bach am rai o’r llyfrau yma. 

 

Y Cwilt

Valérianne Leblond (Y Lolfa, 2019)

Dyma lyfr cyntaf Valerianne Leblond fel arlunydd ac awdur, ac mae hi’n stori annwyl dros ben.  Dilynwn deulu bach wrth iddyn nhw adael eu bywydau yng nghefn gwald Cymru ac ymfudo i America bell.  Wrth reswm, mae’r ferch fach yn hiraethu’n fawr am gysur a chyfarwydd-deb ei chartref, ond mae’r cwilt arbennig a wnïwyd gan ei mam yn lleddfu mymryn ar yr hiraeth ac yn ei helpu i ymgyfarwyddo â’i bywyd newydd.  (Spoiler: mae diweddglo hapus i’r stori!)

 

Mae’n siŵr bod pawb wedi profi hiraeth fel hyn ar ryw adeg neu’i gilydd – dwi’n sicr wedi – felly gall unrhyw un uniaethu â’r stori annwyl hon. 

 

Yr Horwth

Elidir Jones, darluniau Huw Aaron (Atebol, 2019)

Wrth weithio ar ein stondin gyda’r Cyngor Llyfrau yn Eisteddfod yr Urdd llynedd clywais i sesiwn Elidir Jones a Huw Aaron am y nofel ffantasi, chwedlonol, gyffrous hon oedd ar ei ffordd.  Ers hynny rydw i wedi bod eisiau ei darllen hi.  Roedd hi’n swnio fel nofel wahanol i fy newis arferol o nofel, yn gymysgedd o’r traddodiadol a’r newydd, y doniol a’r peryglus.  Newydd ddechrau ei darllen hi ydw i, ond mae’n stori dda sy’n hawdd i’w darllen.  Wna i ddim sbwylio’r stori i chi (ewch i’w darllen hi eich hun*), ond dyma rai o’r pethau rwy’n hoffi am y llyfr:

  • Mae’r penodau’n fyr. Ai dim ond fi sy’n darllen mwy pan mae penodau’n fyr?
  • Y darluniau. Yn fy marn fach i, rwy’n credu bod arlunwaith Huw Aaron yn ychwanegu llawer at y stori.  Mae nifer o’r cymeriadau’n edrych yn ddigri ac mae’r map ar y dudalen gyntaf yn help mawr gyda’r cyd-destun daearyddol diarth.  Yn ogystal â hynny, rwy’n credu bod gweld darluniau mewn nofel i bobl ifanc yn newid braf, a byddai gweld mwy o hyn yn digwydd yn ardderchog.
  • Mae mwy o lyfrau i ddod - dyma’r cyntaf mewn cyfres.

 

*Peidiwch â gadael i’r ffaith mai llyfr i “bobl ifanc” yw’r nofel hon eich stopio chi rhag ei darllen.  Fel mae’r broliant yn dweud:

“Dyma’r nofel gyntaf mewn cyfres ffantasi newydd i bobl ifanc – ac i unrhyw un hŷn sy’n hoff o antur.”

 

Y Boced Wag

Eurgain Haf (Y Lolfa, 2019)

Dyma stori sy’n cyflwyno mabwysiadu i ddarllenwyr ifanc, ac am stori hyfryd, hyfryd, HYFRYD.  Hyd yn oed cyn cyhoeddi’r perl hwn o lyfr roeddwn i’n edrych ymlaen yn fawr at ei ddarllen; chefais i mo’n siomi.  Mae poced Cadi’r cangarŵ sy’n wag, mae hi eisiau rhywbeth i’w llenwi.  Yn ddiarwybod i Cadi, mae Jo'r cangarŵ bach wedi bod yn chwilio am rywun i ofalu amdano. 

 

Wrth i Cadi grwydro’r gwyll mae nifer o anifeiliaid yn ceisio’i helpu tra bod rhai yn ceisio’i thwyllo.  Tybed beth fydd yn digwydd ar ôl i Ceirion y coala caredig yn estyn seren o awyr y nos i Cadi gael gwneud dymuniad?

 

Nawr, ar ddiwedd fy mlog cyntaf, dyma ‘chydig o ddweud mawr.  Dyma fy hoff lyfr ar hyn o bryd!  Mae’n stori annwyl a gofalus, mae’r darluniau’n fendigedig ac mae’r testun yn un pwysig sydd yn haeddu mwy o sylw a thrafodaeth.  Diolch yn fawr a llongyfarchiadau Eurgain Haf, Cian Harri a Siôn Morris! 

Next Post

  • Alex Mills